Câu 8 trang 50 SGK Đại số 10 - ... DeHocTot.com

Câu 8 trang 50 SGK Đại số 10

Toán


Bài 8. Tìm tập xác định của các hàm số

a) \(y =  {2 \over {x + 1}} + \sqrt {x + 3}\)

b) \(y = \sqrt {2 - 3x}  - {1 \over {\sqrt {1 - 2x} }}\)

c) \(y = \left\{ \matrix{{1 \over {x + 3}};x \ge 1 \hfill \cr \sqrt {2 - x} ;x < 1 \hfill \cr} \right.\)

Giải

a) \({2 \over {x + 1}}\) xác định với \(x≠-1\), \(\sqrt {x + 3}\) xác định với \(x ≥ -3\)

Tập xác định của \(y\) là

\(D = {\rm{\{ }}x \in\mathbb R|x + 1 \ne 0\text{ và } x + 3 \ge 0\}  = {\rm{[}} - 3; + \infty )\backslash {\rm{\{ }} - 1\} \)

Có thể viết cách khác: \(D = [-3, -1] ∪ (-1, +∞)\)

b) Tập xác định

\(D = \left\{ {x{\rm{ }} \in {\rm{ }}\mathbb R| 2{\rm{ }} - 3x{\rm{ }} \ge {\rm{ }}0} \right\}{\rm{ }} \cap \left\{ {x \in \mathbb R|1 - 2x{\rm{  >  }}0} \right\}\)

= [-∞, \({2 \over 3}\) ]∩(-∞, \({1 \over 2}\)) = (-∞, \({1 \over 2}\))

c) Tập xác định là:

\(D = [1, +∞) ∪ (-∞,1) =\mathbb R\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay