Câu 8 trang 95 SGK Hình học 10 - Bài 8. Cho \(d_1: x + 2y + 4 = 0\) và \(d_2: 2x... DeHocTot.com

Câu 8 trang 95 SGK Hình học 10

Toán


Bài 8. Cho \(d_1: x + 2y + 4 = 0\) và \(d_2: 2x – y + 6 = 0\). Số đo của góc giữa hai đường thẳng \(d_1\) và \(d_2\) là:

A. \(30^0\)                              B. \(60^0\)                                 

C. \(45^0\)                                 D. \(90^0\)

Trả lời:

Vecto pháp tuyến của \(d_1\) là  và của \(d_2\) là:

Ta có: \(\overrightarrow n .\overrightarrow u  = 1.2 + 2.( - 1) = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow n  \bot \overrightarrow u  \Rightarrow ({d_1},{d_2}) = {90^0}\)

Vậy chọn D.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay