Lý thuyết về các tập hợp số - Lý thuyết về các tập hợp sốTóm tắt ... DeHocTot.com

Lý thuyết về các tập hợp số

Toán


Lý thuyết về các tập hợp số

Tóm tắt kiến thức

1. Tập hợp số tự nhiên, kí hiệu \(\mathbb N\)

\(\mathbb N=\left\{0, 1, 2, 3, ...\right\}\).

2. Tập hợp số nguyên, kí hiệu là \(\mathbb Z\)

\(\mathbb Z=\left\{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\right\}\).

Tập hợp số nguyên gồm các phân tử là số tự nhiên và các phân tử đối của các số tự nhiên.

Tập hợp các số nguyên dương kí hiệu là \(\mathbb N^*\)

3. Tập hợp số hữu tỉ, kí hiệu là \(\mathbb Q\)

\(\mathbb Q=\left\{\frac{a}{b} | a, b∈\mathbb Z, b≠0\right\}\)

Mỗi số hữu tỉ có thể biểu diễn bằng một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

4. Tập hợp số thực, kí hiệu là \(\mathbb R\)

Một số được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn không tuần hoàn được gọi là một số vô tỉ. Tập hợp các số vô tỉ kí hiệu là \(\mathbb I\). Tập hợp số thực gồm các số hữ tỉ và các số vô tỉ.

\(\mathbb R = \mathbb Q ∪ \mathbb I\).

5. Một số tập hợp con của tập hợp số thực.

+ Đoạn \([a, b] =\left\{x ∈\mathbb R | a ≤ x ≤ b\right\}\) 

+ Khoảng \((a; b) =\left\{x ∈\mathbb R | a < x < b\right\}\) 

- Nửa khoảng \([a, b) = \left\{x ∈ \mathbb R |a ≤ x < b\right\}\)

- Nửa khoảng \((a, b] =\left\{x ∈\mathbb R | a < x ≤ b\right\}\) 

- Nửa khoảng \([a; +∞) = \left\{x ∈ \mathbb R| x ≥ a\right\}\)

- Nửa khoảng \((-∞; a] = \left\{x ∈\mathbb R | x ≤a\right\}\) 

- Khoảng \((a; +∞) =\left\{x ∈\mathbb R | x >a\right\}\) 

- Khoảng \((-∞; a) = \left\{x ∈\mathbb R| x<a\right\}\)

.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay