Bài 3 trang 44 sgk Vật lý 10 - ... DeHocTot.com

Bài 3 trang 44 sgk Vật lý 10

Vật lý


3. Cho công thức tính vận tốc tại B:

v = \( \frac{2s}{t}\) và gia tốc rơi tự do: g = \( \frac{2s}{t^{2}}\).

Dựa vào các kết quả đo ở trên và các quy tắc tính sai số đại lượng đo gián tiếp, hãy tính v, g, ∆v, ∆g, δv, δg và viết các kết quả cuối cùng.

Trả lời:

Áp dụng công thức tính sai số tỉ đối

δv = \( \frac{\Delta v}{\bar{v}}\) = \( \frac{\Delta S}{\bar{S}}\) + \( \frac{\Delta t}{\bar{t}}\) = \( \frac{1}{798}\) + \( \frac{0,005}{0,404}\) = 0,014

δg = \( \frac{\Delta g}{g}\) = \( \frac{\Delta S}{S}\) + \( \frac{2\Delta t}{\bar{t}}\) = \( \frac{1}{798}\) +2. \( \frac{0,005}{0,404}\) = 0,026

\( \bar{v}\) = \( \frac{2\bar{S}}{\bar{t}}\)  = 2.\( \frac{0,798}{0,404}\) = 3,95 m/s

∆v = \( \bar{v}\).δv = 3,95 . 0,014 = 0,06 m/s

v = \( \bar{v}\) ± ∆v = 3,95 ± 0,06 m/s

mà \( \bar{g}\) = \( \frac{2\bar{S}}{\bar{t}^{2}}\) = \( \frac{2.0,798}{(0,404)^{2}}\) = 9,78 m/s2.

∆g = \( \bar{g}\).δg = 9,78.0,026 = 0,26 m/s2.

g = \( \bar{g}\) ± ∆g = 9,78 ±  0,26 m/s2de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay