Bài 4 trang 103 sgk Vật lý lớp 10 - Một người dùng búa để nhổ một chiế... DeHocTot.com

Bài 4 trang 103 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Một người dùng búa để nhổ một chiếc đinh (Hình 18.6). Khi người ấy tác dụng một lực 100 N vào đâuf búa thì đinh bắt đầu chuyển động. Hãy tính lực cản của gỗ tác dụng vào đỉnh.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng quy tắc momen

Ta có: F. d1 = FC. d2                 (1)

Với \(\left\{\begin{matrix} F=100N\\ d_{1}= 20cm = 2.10^{-1}m \\ d_{2}=2cm =2.10^{-2}m \end{matrix}\right.\)

(1)  => FC = F.\(\frac{d_{1}}{d_{2}}\) = 100. \(\frac{2.10^{-1}}{2.10^{-2}}\)

       => FC = 1000 Nde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay