Bài 5 trang 114 sgk Vật lý lớp 10 - ... DeHocTot.com

Bài 5 trang 114 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Một vật có khối lượng m = 40kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 200N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn µt = 0,25. Hãy tính:

a)      Gia tốc của vật;

b)      Vận tốc của vật ở cuối giây thứ ba;

c)       Đoạn thẳng mà vật đi được trong 3 giây đầu. Lấy  g = 10 m/s2.

Hướng dẫn giải:

a) Vật chịu tác dụng của các lực được biểu diễn trên hình vẽ. Chọn hệ trục tọa độ Oxy có O trùng với vị trí ban đầu khi vật bắt đầu chuyển động. Chiều dương là chiều chuyển động.

Định luật II Niu-tơn cho:

\(\overrightarrow{P}\) + \(\overrightarrow{N}\) + \(\overrightarrow{F}\) + \(\overrightarrow{f_{ms}}\) = m\(\overrightarrow{a}\)         (1)

Chiếu (1) lên Ox, Oy ta có:

(Ox)           F - fms = ma                 (2)

(Oy)           N- P = 0 => N = P = mg  (3)

Mà fms = µM                                  (4)

(2), (3) và (4) => F - µmg = ma

=> a = \(\frac{F- \mu mg}{m}\) =   \(\frac{200-0,25.40.10}{40}\)

=> a = 2,5 m/s2

b) Ta có: v = at

=> v = 2,5.3 = 7,5 m/s

c) Ta có: Qãng đường vật đi  được trong 3 giây:

s3 = \(\frac{at_{3}^{2}}{2}\) = \(\frac{2,5}{2}\). (32) = 11,25m

                                 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay