Bài 5 trang 58 sgk vật lí 10 - Bài 5. Cho hai lực đồng quy có độ lớn ... DeHocTot.com

Bài 5 trang 58 sgk vật lí 10

Vật lý


Bài 5. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng \(9 N\) và \(12 N\).

a) Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn của hợp lực ?

A. \(1N\)

B. \(2N\)

C. \(15N\)

D. \(25N\)

b) Góc giữa hai lực đồng quy bằng bao nhiêu ?

Giải

Gọi \(\vec{F} = \vec{F_{1}} + \vec{F_{2}}\) 

Trong trường hợp tổng quát

\(F^2=  F_{1}^{2} +F_{2}^{2} + 2F_1F_2\cos\widehat{F_{1},F_{2}}\)

Theo giả thiết: \(|\vec{F_{1}} | = 9N\) ; \(|\vec{F_{2}} | = 12N\)

+) Nếu \(\vec{F_{1}}; \vec{F_{2}}\) cùng hướng  thì \(|\vec{F}|=|\vec{F_{1}} | +|\vec{F_{2}} |=9+12=21N\)

+) Nếu \(\vec{F_{1}}; \vec{F_{2}}\) ngược hướng thì \(|\vec{F}|=|\vec{F_{2}} | -\vec{F_{1}} |=12-9=3N\)

Do đó \(3N\le|\vec{F}|\le21N\)

Từ đó ta thấy chỉ có đáp án C thỏa mãn điều kiện này.

Vậy chọn C

b) Theo câu a, \(F=15N\)

Ta thấy: \(F^2 = F_{1}^{2}+ F_{2}^{2}\)

Do đó \(\vec{F_{1}} ⊥ \vec{F_{2}}\)

Vậy \(\widehat{F_{1},F_{2}} =  90^0\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay