Bài 6 trang 115 sgk Vật lý lớp 10 - Một vật có khối lượng m = 4,0kg chuyển... DeHocTot.com

Bài 6 trang 115 sgk Vật lý lớp 10

Vật lý


Một vật có khối lượng m = 4,0kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của một lực \(\overrightarrow F\) hợp với hướng chuyển động một góc α = 30o (hình 21.6). Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là µt = 0,30. Tính độ lớn của lực để:

a)      Vật chuyển động với gia tốc bằng 1,25 m/s2;

b)      Vật chuyển động thẳng đều. Lấy g = 10 m/s2.

Hướng dẫn giải:

Lực tác dụng lên vật m được biểu diễn trên hình vẽ.

Định luật II Niu-tơn cho: \(\overrightarrow F  + \overrightarrow P  + \overrightarrow N  + \overrightarrow {{F_{m{\rm{s}}}}}  = m\overrightarrow a \)     (1)

Chọn hệ trục Oxy với chiều dương là chiều chuyển động theo phương Ox, chiếu phương trình (1) lên:

(Ox): Fcosα- fms= ma             (2)

(Oy): N + Fsinα - P = 0            (3)

mà fms= μN                             (4)

(2), (3) và (4)  => F cosα - μ(P- Fsinα ) = ma

                       => Fcosα - μP + μFsinα = ma 

                       F(cosα +μsinα) = ma +μmg

                   \(\Rightarrow F = {{m.\left( {{\mu _t}g + a} \right)} \over {\cos \alpha  + {\mu _t}.\sin \alpha }}\)

a) Khi a = 1,25 m/s2

\( \Rightarrow F = {{4.0,25 + 0,3.4.10} \over {{{\sqrt 3 } \over 2} + 0,3.{1 \over 2}}}\)

\( \Rightarrow F = {{\left( {5 + 12} \right)2} \over {1,732 + 0,3}} = {{34} \over {2,032}} = 16,7(N)\)

b) Vật chuyển động thẳng đều a = 0.

\( \Rightarrow F = {{12.2} \over {2,032}} = 11,81(N)\)

                       de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay