Bài 6 trang 70 sgk vật lí 10 - 6. Trái Đất hút Mặt Trăng với một lự... DeHocTot.com

Bài 6 trang 70 sgk vật lí 10

Vật lý


6. Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là R = 38. 107m, khối lượng của Mặt Trăng m = 7,37.1022 kg, khối lượng của Trái Đất M = 6,0.1024kg

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức

  Fhd = G\(\frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}\) = \(\frac{6,67.10^{-11}.7,37.10^{22}.6.10^{24}}{(38.10)^{14}}\)

  Fhd =  0,20425.10-21  ≈  2,04.1020 (N)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay