Bài 6 trang 74 sgk vật lí 10 - Bài 6. Treo một vật có trọng lượng \(2N... DeHocTot.com

Bài 6 trang 74 sgk vật lí 10

Vật lý


Bài 6. Treo một vật có trọng lượng \(2N\) vào một cái lò xo, lò xo dãn ra \(10mm\). treo một vật khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo, nó dãn ra \(80mm\).

a) Tính độ cứng của lò xo

b) Tính trọng lượng chưa biết

Giải

a) Áp dụng công thức

    \(F_{dh}= k|∆l|\)

Khi treo \(P_1\) thì  \({F_{dh1}} = {\rm{ }}{P_1} = {\rm{ }}k|\Delta {l_1}|\)   (1)

\(\Rightarrow k = \frac{P_{1}}{\Delta l_{1}}\)  = \(\frac{2}{10^{-2}} = 200N/m\)

b)  Khi treo \(P_2\) thì  \({F_{dh2}} = {\rm{ }}{P_2} = {\rm{ }}k|\Delta {l_2}|\)    (2)

 \(\frac{(2)}{(1)}\Rightarrow \frac{P_{1}}{P_{2}} = |\frac{\Delta l_{1}}{\Delta l_{2}}|\) 

\( \Rightarrow {P_2} = {P_1}.{{\Delta {l_2}} \over {\Delta {l_1}}} = 2.{{80} \over {10}} = 16N\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay