Bài 6 trang 83 sgk vật lí 10 - ... DeHocTot.com

Bài 6 trang 83 sgk vật lí 10

Vật lý


6. Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở độ cao h bằng bán kính R của Trái Đất. Cho R = 6 400km và lấy g = 10m/s2. 

Hãy tính tốc độ và chu kì quay của vệ tinh.

Hướng dẫn:

Ta có: Fhd= Fht \( \Rightarrow G = {{mM} \over {{{(R + h)}^2}}} = {{m{v^2}} \over {R + h}}\)

\(\Rightarrow v = \sqrt {{{mM} \over {R + h}}}\) khi h = R

\( \Rightarrow v = \sqrt {{{GM} \over {2R}}}\) (1)

Mặt khác do:

\(g = {{GM} \over {{R^2}}} \Leftrightarrow g{R^2} = G.{M_{TĐ}}\) (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow v = \sqrt {{{g.{R^2}} \over {2R}}}  = \sqrt {{{gR} \over 2}}  = \sqrt {{{{{10.64.10}^5}} \over 2}} \)

\(\Rightarrow v = \sqrt {{{32.10}^6}}\) = 5,656.103m/s

+ Chu kì \(T = {{2\pi } \over \omega }\)

Mà v = ω (R + h)

\(\Rightarrow T = {{2\pi } \over {{v \over {(R + h)}}}}\)

\(\Rightarrow T = {{2\pi (R + h)} \over v} = {{4\pi R} \over v}\)

\( \Rightarrow T = {{4.3,{{14.6400.10}^3}} \over {5,{{656.10}^3}}}\) = 14,212,16s

=> T ≈14,212 (s)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay