Bài 8 trang 166 sgk vật lý 10 - 8. Tính khối lượng riêng của không khí ... DeHocTot.com

Bài 8 trang 166 sgk vật lý 10

Vật lý


8. Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi Phăng-xi-păng cao 3 140 m. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10 m thì áp suất khí quyển giàm 1 mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 20C. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 00C) là 1,29 kg/m3 .

Bài giải:

+ Trạng thái 1:

p1 = (760 – 314) mmHg

T1 = 273 + 2 = 275 K

V1 = \(\frac{m}{p_{1}}\)

Trạng thái 2:

p0 = 760 mmHg

T0 = 273 K

V = \(\frac{m}{p_{0}}\)

Phương trình trạng thái:

\(\frac{p_{0}V_{0}}{T_{0}}\) = \(\frac{p_{1}V_{1}}{T_{1}}\) => \(\frac{p_{0}.m}{p_{0}.T_{0}}\) = \(\frac{p_{1}.m}{p_{1}.T_{1}}\)

=> p1 = \(\frac{p_{1}p_{0}T_{0}}{p_{0}.T_{1}}\) = \(\frac{446 .1,29.273}{760.275}\)

p1 = 0,75 kg/m3de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay