Lý thuyết bài toán về chuyển động ném ngang - ... DeHocTot.com

Lý thuyết bài toán về chuyển động ném ngang

Vật lý


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

I Khảo sát chuyển động ném ngang

+ Chuyển động ném ngang có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần theo hai trục tọa độ (gốc O tại vị trí ném, trục Ox hướng theo vectơ vận tốc đầu \(\vec{v_{0}}\) , trục Oy hướng theo trọng lực \(\vec{P}\))

+ Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình : ax = 0; vx = v0; x = v0.t

Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình : ay  = g ; vy = gt ; y = \(\frac{1}{2}\)gt2

II. Xác định chuyển động của vật

+ Khử t giữa hai phương trình x = v0t và y = \(\frac{1}{2}\)gt2, ta được phương trình quỹ đạo của vật là y = \(\frac{g}{2v_{0}^{2}}\)x2 .Như vậy, quỹ đạo của chuyển động ném ngang là đường Parabol.

+ Thời gian chuyển động của vật ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao h và được xác định:

y = \(\frac{1}{2}\)gt2   = h  => t = \(\sqrt{\frac{2h}{g}}\)

+ Tầm xa L =  xmax   = v0.t = v0\(\sqrt{\frac{2h}{g}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay