Bài tập 1.14 trang 5 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 1.14 trang 5 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.14*. Trong một dung dịch \(C{H_3}\)COOH, người ta xác định được nồng độ H+ bằng 3.10-3M và nồng độ \(C{H_3}\)COOH bằng 3,97.10-1M. Tính nồng độ mol ban đầu của \(C{H_3}\)COOH.

Hướng dẫn trả lời:

Gọi C là nồng độ moi ban đầu của \(C{H_3}\)COOH, ta có :

\(C{H_3}COOH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}CO{O^ - } + {H^ + }\)

(C - 3.10-3)M         3.10-3M         3.10-3M

C - 3.10-3 = 3,97.10-1 = 397.10-3 

C = 397.10-3 + 3.10-3 = 400.10-3

\( \Rightarrow \) C = 0,4M.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay