Bài tập 1.19 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.19.1. Dùng các số liệu ở bài tập 1.18... DeHocTot.com

Bài tập 1.19 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.19.

1. Dùng các số liệu ở bài tập 1.18, hãy xác định môi trường axit, trung tính, kiềm ở 20°C và 30°C dựa vào nồng độ H+.

2. Hãy đưa ra định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm của dung dịch đúng cho mọi nhiệt độ.

Hướng dẫn trả lời:

1. Ở 20°C :

- Môi trường trung tính : [H+] = [\(O{H^ - }\)] = \(\sqrt {{{7.10}^{ - 15}}} \) = 8,37.10-8 mol/l.

- Môi trường axit: [H+] > 8,37.10-8 mol/l.

- Môi trường kiềm : [H+] < 8,37.10-8 mol/l.

Ở 30°C :

- Môi trường trung tính : [H+] = [\(O{H^ - }\)] = \(\sqrt {{{1,5.10}^{ - 14}}} \) = 1,22.10-7mol/l.

- Môi trường axit: [H+] > 1,22.10-7mol/l.

- Môi trường kiềm : [H+] < 1,22.10-7mol/l.

2. Ở mọi nhiệt độ :

- Môi trường trung tính : [H+] = [\(O{H^ - }\)].

- Môi trường axit: [H+] > [\(O{H^ - }\)].

- Môi trường kiềm : [H+] < [\(O{H^ - }\)].de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay