Bài tập 1.22 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.22. Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 25... DeHocTot.com

Bài tập 1.22 trang 6 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.22. Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250 ml dung dịch có pH = 10 ?

Hướng dẫn trả lời:

Khi pH = 10 thì [H+] = 1.10-10M và \({\rm{[}}O{H^ - }{\rm{]}} = \frac{{{{1.10}^{ - 14}}}}{{{{1.10}^{ - 10}}}}\) = 1.10-4M, nghĩa là cần có 1.10-4 mol NaOH trong 1 lít dung dịch. Vậy, trong 250 ml (\(\frac{1}{4}\)lít) dung dịch cần có \(\frac{{{{1.10}^{ - 4}}}}{4}\)mol NaOH hoà tan, nghĩa là cần có : \(\frac{{{{1.10}^{ - 4}}}}{4}\). 40 = 1,0.10-3 (g) NaOHde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay