Bài tập 1.32 trang 8 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.32. Hoà tan 1,952 g muối BaCl2.xH20 trong nư... DeHocTot.com

Bài tập 1.32 trang 8 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.32. Hoà tan 1,952 g muối BaCl2.xH20 trong nước. Thêm H2S04 loãng, dư vào dung dịch thu được. Kết tủa tạo thành được làm khô và cân được 1,864 g. Xác định công thức hoá học của muối.

Hướng dẫn trả lời:

\(BaC{l_2}.x{H_2}O + {H_2}S{O_4}\)\( \to \)\(BaS{O_{4 \downarrow }} + 2HCl + x{H_2}O\)

1 mol                                            1 mol

\(\frac{{1,952}}{M} = {8.10^{ - 3}}\) (mol)              \(\frac{{1,864}}{{233}} = {8.10^{ - 3}}\) mol

\( \Rightarrow M = 244g/mol = {M_{BaC{l_2}.x{H_2}O}}\). Từ đó :

\( \Rightarrow x = \frac{{244 - 208}}{{18}} = 2\).

Đáp số : BaCl2.2H20

      de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay