Bài tập 1.33 trang 8 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.33. 0,8 g một kim loại hoá trị 2 hoà tan... DeHocTot.com

Bài tập 1.33 trang 8 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.33. 0,8 g một kim loại hoá trị 2 hoà tan hoàn toàn trong 100 ml H2S04 5.10-1 M. Lượng axit còn dư phản ứng vừa đủ với 33,4 ml dung dịch NaOH 1M. Xác định tên kim loại.

Hướng dẫn trả lời:

Số mol \({H_2}S{O_4}\) trong 100ml dd 0,5M là :

\(\frac{{0,5.100}}{{1000}} = {5.10^{ - 2}}\) (mol)

Số mol NaOH trong 33,4 ml nồng độ 1M :

\(\frac{{1.33,4}}{{1000}} = {33,4.10^{ - 3}}\) (mol)

\({H_2}S{O_4} + 2NaOH\)\( \to \)\(N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\)

Lượng H2S04 đã phản ứng với NaOH :

\(\frac{{{{33,4.10}^{ - 3}}}}{2}\) = 16,7.10-3 (mol).

Số mol H2S04 đã phản ứng với kim loại là :

5.10-2 - 1.67.10-2 = 3,33.10-2 mol

Dung dịch H2S04 0,5M là dd loãng nên :

\(X + {H_2}S{O_4} \to XS{O_4} + {H_2} \uparrow \)

Số mol X và số mol H2S04 phản ứng bằng nhau, nên :

3,33.10-2 mol X có khối lượng 0,8 g

1 mol X có khối ỉượng : \(\frac{{0,8}}{{{{3,33.10}^{ - 2}}}}\) = 24 (g) \( \Rightarrow \) Mkim loại = 24 g/mol.

Vậy, kim loại hoá trị 2 là magie.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay