Bài tập 1.42 trang 9 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.42. Viết phương trình dạng phân tử ứ... DeHocTot.com

Bài tập 1.42 trang 9 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.42. Viết phương trình dạng phân tử ứng với phương trình ion rút gọn sau :

1. Ba2+ + C\({O_3}^{2 - }\) \( \to \) BaC03\( \downarrow \)     

2. Fe3+ + 3O\({H^ - }\) \( \to \) Fe(OH)3\( \downarrow \) 

3. N\({H^{4 + }}\) + O\({H^ - }\) \( \to \) NH3\( \uparrow \) +H20

4. \({S^{2 - }}\) + 2H+ \( \to \) H2S\( \uparrow \)

5. HClO + O\({H^ - }\) \( \to \) Cl\({O^ - }\) + H20

6. C02 + 2O\({H^ - }\) \( \to \) C\({O_3}^{2 - }\) + H20

Hướng dẫn trả lời:

1. \(BaS{O_4} + N{a_2}C{O_3} \to \)\(BaC{O_3} + N{a_2}S{O_4}\)

2. \(2FeC{l_3} + 3Ba{\left( {OH} \right)_2} \to \)\(2Fe{\left( {OH} \right)_3} + 3BaC{l_2}\)

3. \({(N{H_4})_2}S{O_4} + 2KOH \to \)\(2N{H_3} + 2{H_2}O + {K_2}S{O_4}\)

4. \(FeS + 2HCl \to \)\({H_2}S + FeC{l_2}\)

5. \(NaOH + HClO \to NaClO + {H_2}O\)

6. \(C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay