Bài tập 1.46 trang 10 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 1.46 trang 10 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.46*. Nước chứa nhiểu ion Ca2+ và Mg2+ là nước cứng. Nước chứa ít hoặc không chứa các ion Ca2+ và Mg2+ là nước mềm. Nước cứng không phù hợp cho việc sử dụng trong công nghiệp và sinh hoạt. Trong nước thường chứa các hợp chất Ca(HC03)2, Mg(HC03)2, CaCl2 và MgCl2 hoà tan.

Để loại các ion Ca2+ và Mg2+ dưới dạng Ca(HC03)2, Mg(HC03)2 và MgCl2 người ta cho sữa vôi Ca(OH)2 vào nước sẽ tạo ra các kết tủa CaC03 va Mg(OH)2.

Để loại Ca2+ dưới dạng CaCl2 người ta hoà tan Na2C03 vào nước sẽ tạo kết tủa CaC03.

Hãy viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng trên.

Hướng dẫn trả lời:

Ca(HC03)2 + Ca(OH)2 \( \to \) 2CaC03\( \downarrow \) + 2H20

Ca2+ + HC\({O_3}^ - \) + O\({H^ - }\) \( \to \) CaC03\( \downarrow \) + H20

Mg(HC03)2 + 2Ca(OH)2 \( \to \) Mg(OH)2\( \downarrow \) + 2CaC03\( \downarrow \) + 2H20

Mg2+ + 2HC\({O_3}^ - \) + 2Ca2+ + 4O\({H^ - }\) \( \to \) Mg(OH)2\( \downarrow \) + 2CaC03\( \downarrow \) + 2H20

MgCl2 + Ca(OH)2 \( \to \) Mg(OH)2\( \downarrow \) + CaCl2

Mg2+ + 2O\({H^ - }\) \( \to \) Mg(OH)2\( \downarrow \)

CaCl2 + Na2C03 \( \to \) CaC03\( \downarrow \) + 2NaCl

Ca2+ + \(C{O_3}^{2 - }\) \( \to \) CaC03\( \downarrow \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay