Bài tập 1.5 trang 3 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 1.5. Viết phương trình điện li của các ... DeHocTot.com

Bài tập 1.5 trang 3 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


1.5. Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch :

1. Các chất điện li mạnh : BeF2, HBr04, K2Cr04.

2. Các chất điện li yếu : HBrO, HCN.

Hướng dẫn trả lời:

1. BeF2 \( \to \) Be2+ +2\({F^ - }\)

HBr04 \( \to \) H+ + Br\({O_4}^ - \)

K2Cr04 \( \to \) 2K+ + Cr\({O_4}^{2 - }\)

2. HBrO \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) H+ + Br\({O^ - }\)

HCN \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) H+ + C\({N^ - }\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay