Bài tập 1.7 trang 4 sách bài tập (SBT) hóa học 11 - 1.7*. Trong dung dịch \(C{H_3}\)COOH 4,3.10-2 M,... DeHocTot.com

Bài tập 1.7 trang 4 sách bài tập (SBT) hóa học 11

Hóa học


1.7*. Trong dung dịch \(C{H_3}\)COOH 4,3.10-2 M, người ta xác định được nồng độ H+ bằng 8,6.10-4 mol/l. Hỏi có bao nhiêu phần trăm phân tử \(C{H_3}\)COOH trong dung dịch này điện li ra ion ?

Hướng dẫn trả lời:

                                                 CH3COOH \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) CH3CO\({O^ - }\) + H+

Nồng độ ban đầu (mol/l) : 4,3.10-2                      0                0

Nồng độ cân bằng (mol/l) : 4,3.10-2-8,6.10-48,6.10-48,6.10-4

Phần trăm phân tử \(C{H_3}\)COOH phân li ra ion : \(\frac{{{{8,6.10}^{ - 4}}}}{{{{4,3.10}^{ - 2}}}}.100\% \) = 2%.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay