Bài tập 2.16 trang 14 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 2.17. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 75 m... DeHocTot.com

Bài tập 2.16 trang 14 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


2.17. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 75 ml dung dịch muối amoni sunfat.

1. Viết phương trình hoá học của phản ứng dưới dạng ion.

2. Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch muối ban đầu, biết rằng phản ứng tạo ra 17,475 g một chất kết tủa. Bỏ qua sự thuỷ phân của ion amoni trong dung dịch.

Hướng dẫn trả lời:

1. \(2N{H_4}^ +  + S{O_4}^{2 - } + B{a^{2 + }} + 2O{H^ - }\)\( \to BaS{O_{4 \downarrow }} + 2N{H_{3 \uparrow }} + 2{H_2}O\)

2. Số mol BaSO4 : \(\frac{{17,475}}{{233}}\) = 0,075(mol)

Theo phản ứng, vì lấy dư dung dịch Ba(OH)2 nên \(S{O_4}^{2 - }\) chuyển hết vào kết tủa BaSO4 và \(N{H_4}^ + \) chuyển thành NH3. Do đó :

\({n_{S{O_4}^{2 - }}} = {n_{BaS{O_4}}}\) = 0,075 mol ;

\({n_{N{H_4}^ + }} = 2.{n_{S{O_4}^{2 - }}}\) = 2.0,075 = 0,15 (mol).

Nồng độ mol của các ion \(N{H_4}^ + \) và \(S{O_4}^{2 - }\) trong 75 ml dung dịch muối amoni sunfat :

[\(N{H_4}^ + \)] = 2 (mol/l)

[\(S{O_4}^{2 - }\)] = 1 (mol/l)

.com
.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay