Bài tập 2.21 trang 15 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 2.21. Có các chất sau đây : NO2, NaNO3, HNO3... DeHocTot.com

Bài tập 2.21 trang 15 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


2.21. Có các chất sau đây : NO2, NaNO3, HNO3, Cu(NO3)2, KNO2, KNO3. Hãy lập một dãy chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất đó. Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện phản ứng, nếu có.

Hướng dẫn trả lời:

Dãy chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất có thể là :

KNO2  KNO HNO3  Cu(NO3) NO2  NaNO3

Các phương trình hoá học :

(1) 2KNO \(2KN{O_2} + {O_2} \uparrow \)

(2) KNO3(r) + H2SO4(đặc)  \(HN{O_{3(đặc)}} + KHS{O_{4(dd)}}\)

(3) 2HNO3 + Cu(OH)\( \to \) \(Cu{(N{O_3})_2} + 2{H_2}O\)

(4) 2Cu(NO3) \(2CuO + 4N{O_2} + {O_2}\)

(5) 2NO2 + 2NaOH \( \to \) \(NaN{O_3} + NaN{O_2} + {H_2}O\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay