Bài tập 3.8 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 3.8. Hoàn thành các phương trình hoá học... DeHocTot.com

Bài tập 3.8 trang 22 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


3.8. Hoàn thành các phương trình hoá học sau :

(1) \(C{O_2} + Mg\)

(2) \(C{O_2} + CaO \to \)

(3) \(C{O_{2(dư)}} + Ba{(OH)_2} \to \)

(4) \(C{O_2} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \)

(5) \(C{O_2} + CaC{O_3} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \)

(6) \(C{O_2} + {H_2}O\) \({C_6}{H_{12}}{O_6}\) + ?

Hướng dẫn trả lời:

(1) \(C{O_2} + Mg\) \(2MgO + C\)

(2) \(C{O_2} + CaO \to \) \(CaC{O_3}\)

(3) \(C{O_{2(dư)}} + Ba{(OH)_2} \to \) \(Ba{(HC{O_3})_2}\)

(4) \(C{O_2} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) \({H_2}C{O_3}\)

(5) \(C{O_2} + CaC{O_3} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) \(Ca{(HC{O_3})_2}\)

(6) \(C{O_2} + {H_2}O\) \({C_6}{H_{12}}{O_6}\) + \(6{O_2}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay