Bài tập 3.9 trang 23 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 3.9. Hãy điền dấu (+) vào trường hợp n... DeHocTot.com

Bài tập 3.9 trang 23 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


3.9. Hãy điền dấu (+) vào trường hợp nào có và dấu (-) vào trường hợp nào không có phản ứng hoá học xảy ra giữa các chất sau đây :

 

 \(C{O_{2(k)}}\)

 \({(N{H_4})_2}C{O_{3({\rm{dd}})}}\)

 \(NaHC{O_{3({\rm{dd}})}}\)

 \(Ba{(HC{O_3})_{2({\rm{dd}})}}\)

 \(N{a_2}S{O_{4({\rm{dd}})}}\)

 

 

 

 

 \(NaO{H_{({\rm{dd}})}}\)

 

 

 

 

 \(BaC{l_2}_{({\rm{dd}})}\)

 

 

 

 

 \(Ca{O_{(r)}}\)

 

 

 

 

 

Hướng dẫn trả lời:

 

 \(C{O_{2(k)}}\)

 \({(N{H_4})_2}C{O_{3({\rm{dd}})}}\)

 \(NaHC{O_{3({\rm{dd}})}}\)

 \(Ba{(HC{O_3})_{2({\rm{dd}})}}\)

 \(N{a_2}S{O_{4({\rm{dd}})}}\)

-

-

-

+

 \(NaO{H_{({\rm{dd}})}}\)

+

+

+

+

 \(BaC{l_2}_{({\rm{dd}})}\)

-

+

-

-

 \(Ca{O_{(r)}}\)

+

+

+

+

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay