Bài tập 4.4 Trang 27 sách bài tập (SBT) Hóa Học 11 - 4.4. A là một chất hữu cơ chỉ chứa hai... DeHocTot.com

Bài tập 4.4 Trang 27 sách bài tập (SBT) Hóa Học 11

Hóa học


4.4. A là một chất hữu cơ chỉ chứa hai nguyên tố. Khi oxi hoá hoàn toàn 2,50 g chất A người ta thấy tạo thành 3,60 g H20. Xác định thành phần định tính và thành phần định lượng của chất A.


Hướng dẫn trả lời:

A là hợp chất hữu cơ nên phải chứa cacbon. Oxi hóa A ta được  vậy A phải chứa hidro. Theo đầu bài A chỉ chứa hai nguyên tố. Vậy A là hợp chất của cacbon và hidro ( A là một hidrocacbon ).

Khối lượng H trong 3.6g : \(\frac{{2.3,6}}{{18}}\)= 0.4 (g).

Phần trăm khối lượng của hiđro trong A :\(\frac{{0,4}}{{2,5}}\).100% = 16,0%

Phần trăm khối lượng của cacbon trong A : 100,0% - 16,0% = 84,0%de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay