Bài tập 5.14 trang 37 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 5.14. Đốt cháy hoàn toàn 2,86 g hỗn hợp... DeHocTot.com

Bài tập 5.14 trang 37 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


5.14. Đốt cháy hoàn toàn 2,86 g hỗn hợp gồm hexan và octan người ta thu được 4,48 lít C02 (đktc).

Xác định phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ankan mang đốt.

Hướng dẫn trả lời:

Đặt lượng C6H14 là X mol, lượng C8H18 là y mol:

86x+ 114y = 2,86 (1)

2C6H14 + 1902 \( \Rightarrow \) 12CƠ2 + 14H20

x mol                          6x mol

2C8H18 + 2502 \( \Rightarrow \) 16CƠ2 + 18H20

y mol                             8y mol

1  48

Số mol C02: 6x + 8y = \(\frac{{4,48}}{{22,4}}\) = 0,2. (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2), ta được x = 0,02 ; y = 0,01.

% về khối lương cùa C6H14 : \(\frac{{0,02.86}}{{2,86}}\). 100% = 60,1%.

% về khối lượng của C8H18 : 100% - 60,1% = 39,9%.

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay