Bài tập 5.24 trang 39 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 5.24 trang 39 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


5.24. Chất khí A là một xicloankan. Khi đốt cháy 672 ml A (đktc), thì thấy khối lượng C02 tạo thành nhiều hơn khối lượng nước tạo thành 3,12 g.

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Viết công thức cấu tạo và tên các xicloankan ứng với công thức phân tử tìm được.

3. Cho chất A qua dung dịch brom, màu của dung dịch mất đi. Xác định công thức cấu tạo đúng của chất A.

Hướng dẫn trả lời:

1. \({C_n}{H_{2n}} + \frac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

Khi đốt 1 moi CnH2n, khối lượng C02 nhiều hơn khối lượng nước 26n gam.

Khi đốt 0,03 mol CnH2n, khối lượng C02 nhiều hơn khối lượng nước 3,12 g.

\(\frac{1}{{0,03}} = \frac{{26n}}{{3,12}} \Rightarrow n = 4\)

CTPT của khí A là \({C_4}{H_8}\)

2. Các CTCT

        

xiclobutan       metylxiclopropan

3. Chất A làm mất màu nước brom, vậy A phải có vòng ba cạnh, chất A là metylxiclopropan.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay