Bài tập 5.27 trang 40 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 5.27 trang 40 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


5.27. Cho clo tác dụng với butan, thu được hai dẫn xuất monoclo \({C_4}{H_9}Cl\).

1. Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hoá học, ghi tên các sản phẩm.

2. Tính phần trăm của mỗi sản phẩm đó, biết rằng nguyên tử hiđro liên kết với cacbon bậc hai có khả năng bị thế cao hơn 3 lần so với nguyên tử hiđro liên kết với cacbon bậc một.

 

Hướng dẫn trả lời:

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3} + C{l_2}\) 

Ở butan có 6 nguyên tử H liên kết với C bậc một và 4 nguyên tử H liên kết với C bậc hai. Nếu khả năng thế của C bậc một là 1 thì của C bậc hai là 3, vì thế :

1-clobutan chiếm: \(\frac{{6.1}}{{6.1 + 4.3}}\). 100% = 33,33%

2-clobutan chiếm: 100% - 33,33% = 66,67%de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay