Bài tập 5.29 trang 40 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 5.29*. Một bình kín dung tích 11,2 lít có c... DeHocTot.com

Bài tập 5.29 trang 40 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


5.29*. Một bình kín dung tích 11,2 lít có chứa 6,4 g 02và 1,36 g hỗn hợp khí A gồm 2 ankan. Nhiệt độ trong bình là 0°c và áp suất là \({p_1}\) atm. Bật tia lửa điện trong bình kín đó thì hỗn hợp A cháy hoàn toàn. Sau phản ứng, nhiệt độ trong bình là 136,5°c và áp suất là \({p_2}\) atm.

Nếu dẫn các chất trong binh sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thì có 9 gam kết tủa tạo thành.

1. Tính \({p_1}\) và \({p_2}\), biết rằng thể tích bình không đổi.

2. Xác định công thức phân tử và phần trăm thể tích từng chất trong hỗn hợp A, biết rằng số mol của ankan có phân tử khối nhỏ nhiều gấp 1,5 lần số mol của ankan có phân tử khối lớn.

Hướng dẫn trả lời:

1. Giả sử hỗn hợp A có X mol CnH2n+2 và y mol CmH2m+2 :

(14n + 2)x + (14m + 2)y = 1,36 \( \Rightarrow \) 14(nx + my) + 2(x + y) = 1,36 (1)

Khi đốt hỗn hợp A :

\({C_n}{H_{2n + 2}} + \frac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

x mol            \(\frac{{3n + 1}}{2}\)x mol     nx mol      (n + 1)x mol

\({C_m}{H_{2m + 2}} + \frac{{3m + 1}}{2}{O_2} \to mC{O_2} + (m + 1){H_2}O\)

y mol              \(\frac{{3m + 1}}{2}\)y mol        ny mol         (n + 1)y mol

\({n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} = \frac{9}{{100}} = 0,09(mol)\)

\( \Rightarrow \) nx + my = 0,09 (2)

Từ (1) và (2), tìm được x + y = 0,05.

Số mol \({{O_2}}\) trước phản ứng : \(\frac{{6,4}}{{32}}\) = 0,2(mol).

Tổng số mol khi trước phản ứng : 0,2 + 0,05 = 0,25 (mol).

Nếu ở đktc thì V0 = 0,25.22,4 = 5,6 (lít).

Thực tế \({V_1}\) = 11,2 (lít)

\({p_1}\)\({V_1}\) = \({p_0}\)\({V_0}\) \( \Rightarrow \) \({p_1}\) = \(\frac{{{p_0}{V_0}}}{{{V_1}}}\) = \(\frac{{{1}{5,6}}}{{{11,2}}}\) = 0,5(atm).

Số mol hơi nước : (n + 1)x + (m + 1)y = nx + my + x + y = 0,14

Số mol 0dự phản ứng: \(\frac{{(3n + 1)x + (3m + 1)y}}{2} = \frac{{3.0,09 + 0,05}}{2}\) = 0,16 (mol)

SỐ mol 02 còn dư : 0,2 - 0,16 = 0,04 (mol).

Tổng số mol khí sau phản ứng : 0,09 + 0,14 + 0,04 = 0,27 (mol).

Nếu ở đktc thì \(V{'_0}\) = 0,27.22,4 = 6,048 (lít)

Thực tế V2 = 11,20 (lít)

\(\frac{{{p_2}{V_2}}}{{{T_2}}} = \frac{{{p_0}V{'_0}}}{{{T_0}}} \to {p_2} = \frac{{1.6,048}}{{273}}.\frac{{(273 + 136,5)}}{{11,2}} = 0,81(atm)\)

2) Nếu n < m thì x = 1,5y ;

Vậy x = 0,03 ; y = 0,02

0,03n + 0,02m = 0,09 \( \Rightarrow \) 3n + 2m = 9

3n = 9 - 2m \( \Rightarrow \) n = 3 - \(\frac{{2m}}{3}\)

n và m nguyên dương nên m = 3 và n = 1.

CH4 chiếm 60% thể tích hỗn hợp.

\({C_3}{H_8}\) chiếm 40% thể tích hỗn hợp.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay