Bài tập 5.30 trang 40 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 5.30. Chất A có công thức phân tử C6H14. ... DeHocTot.com

Bài tập 5.30 trang 40 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


5.30. Chất A có công thức phân tử C6H14. Khi A tác dụng với clo, có thể tạo ra tối đa 3 dẫn xuất monoclo (C6H13Cl) và 7 dẫn xuất điclo (\({C_6}{H_{12}}C{l_2}\)).

Hãy viết công thức cấu tạo của A và của các dẫn xuất monoclo, điclo của A.

Hướng dẫn trả lời:

Hướng dẫn : Ứng với công thức phân tử C6H14 có 5 đồng phân :

A1 : CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 ;

A2 :  ;

A3 :  ;

A4 :  ;

A5 : .

Số dẫn xuất monoclo C6H13Cl có thể tạo ra từ A1 là 3, từ A2 là 5, từ A3 là 4. từ A4 là 2, từ A5 là 3. Như vậy, chất A chỉ có thể có cấu tạo như A1 hoặc A5.

Số dẫn xuất điclo C6H12Cl2 có thể tạo ra từ A1 là 12 và từ A5 là 7.

Như vậy, chất A có công thức cấu tạo A5.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay