Bài tập 6.12 trang 43 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 6.12. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ank... DeHocTot.com

Bài tập 6.12 trang 43 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.12. Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ankan và một anken. Dẫn 13,44 lít A đi qua chất xúc tác Ni nung nóng thì thu được 10,08 lít hỗn hợp khí B. Dẫn B đi qua bình đựng nước brom thì màu của dung dịch nhạt đi, khối lượng của bình tăng thêm 3,15 g. Sau thí nghiệm, còn lại 8,4 lít hỗn hợp khí C có tỉ khối đối với hiđro là 17,8. Biết các thể tích được đo ở đktc và các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

Xác định công thức phân tử và phần trăm thể tích của từng chất trong mỗi hỗn hợp A, B và C.

Hướng dẫn trả lời:

Số mol khí trong hỗn hợp A là \(\frac{{13,44}}{{22,4}}\) = 0,6 ; trong B là \(\frac{{10,08}}{{22,4}}\) = 0,45 và trong C là \(\frac{{8.4}}{{22,4}}\) = 0,375.

A chứa H2, CnH2n+2 và CmH2m. Khi A đi qua chất xúc tác Ni :

\({C_m}{H_{2m}} + {H_2} \to {C_m}{H_{2m + 2}}\)

B chứa CnH2n+2, CmH2m+2 và CmH2ra còn dư.

Số mol \({H_2}\) trong A là : 0,6 - 0,45 = 0,15 (mol).

Đó cũng là số mol CmH2m+2 trong B.

Khi B đi qua nước brom thì CmH2m bị giữ lại: CmH2m + Br2 \( \to \) CmH2mBr2.

Số mol CmH2m trong B là : 0,45 - 0,375 = 0,075 (mol).

Khối lương 1 mol \({C_m}{H_{2m}}\) = 14m = \(\frac{{3,15}}{{0,075}}\) = 42(g) \( \Rightarrow \) m = 3.

Anken là C3H6 và ankan do chất đó tạo ra là \({C_3}{H_8}\).

Trong hỗn hợp c có 0,15 mol C3H8 và 0,375 - 0,15 = 0,225 mol CnH2n+2

Khối lượng hỗn hợp C là : 0,375.17,8.2 = 13,35 (g).

\( \Rightarrow \) 0,15.44 + 0,225(14n + 2) = 13,35 \( \Rightarrow \) n = 2 Ankan là C2H6.

A chứa C2H6 (37,5%) ; C3H6 (37,5%) và H2 (25%) ;

B chứa C2H6 (50%) ; C3H8 (33,3%) và C3H6 (16,7%) ; C chứa C2H6 (60%) và C3H8 (40%).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay