Bài tập 6.24 trang 45 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 6.24. Hỗn hợp khí A chứa nitơ và hai h... DeHocTot.com

Bài tập 6.24 trang 45 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.24. Hỗn hợp khí A chứa nitơ và hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Khối lượng hỗn hợp A là 18,3 g và thể tích của nó là 11,2 lít. Trộn A với một lượng dư oxi rồi đốt cháy, thu được 11,7 gam \({H_2}O\) và 21,28 lít C02. Các thể tích đo ở đktc.

Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm về khối lượng của từng hiđrocacbon trong hỗn hợp A.

Hướng dẫn trả lời:

Số mol \(C{O_2} = \frac{{21,28}}{{22,4}} = 0,95(mol)\)

Khối lượng C trong A là : 0,95.12 = 11,4 (g).

Số mol \({H_2}O = \frac{{11,7}}{{18}} = 0,65(mol)\)

Khối lượng H trong A là : 0,65.2 = 1,3 (g).

Tổng khối lượng của C và H chính là tổng khối lượng 2 hiđrocacbon. Vậy, khối lượng N2 trong hỗn hợp A là : 18,30 - (11,4 + 1,3) = 5,6 (g)

Số mol \({N_2} = \frac{{5,6}}{{28}} = 0,2(mol)\)

Số mol 2 hidrocacbon = \(\frac{{11,2}}{{22,4}} - 0,2 = 0,3(mol)\)

Đặt lượng CxHy là a mol, lượng Cx+1Hy+2 là b mol :

a + b = 0,2 (1)

Số mol C = số mol C02, do đó :

xa + (x + 1)b = 0,95 (2)

Số mol H = 2.số mol \({H_2}O\), do đó :

ya + (y+ 2)b = 2.0,65= 1,3

Từ (2) ta có x(a + b) + b = 0,95 \( \Rightarrow \) b = 0,95 - 0,3x

Vì 0 < b < 0,3, nên 0 < 0,95 - 0,3x < 0,3

Từ đó tìm được 2,16 < x < 3,16 \( \Rightarrow \) x = 3.

\( \Rightarrow \) \(b = 0,95 - 3.0,3 = {5.10^{ - 2}} \Rightarrow a = 0,3 - 0,05 = 0,25\)

Thay giá trị tìm được của a và b vào (3), ta có y = 4.

% về khối lượng của C3H4 trong hỗn hợp A : \(\frac{{0,25.40}}{{18,3}}\). 100% = 54,6%

% về khối lượng của C4H6 trong hỗn hợp A : \(\frac{{0,05.54}}{{18,3}}\). 100% = 14,7%

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay