Bài tập 6.7 trang 42 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 6.7 trang 42 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


6.7. Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một anken, Khối lượng hỗn hợp A là 9 gam và thể tích là 8,96 lít. Đốt cháy hoàn toàn A, thu được 13,44 lít C02. Các thể tích được đo ở đktc.

Xác định công thức phân tử và phần trăm thể tích từng chất trong A.

Hướng dẫn trả lời:

Cách 1.

Giả sử hỗn hợp A có x mol CnH2n+2 và y mol CmH2m

x + y = \(\frac{{8,96}}{{22,4}}\) = 0,4 (1)

(14n + 2)x + 14my = 9 (2)

\({C_n}{H_{2n + 2}} + \frac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

x mol                                     nx mol

\({C_m}{H_{2m}} + \frac{{3m + 1}}{2}{O_2} \to mC{O_2} + m{H_2}O\)

y mol                              my mol

nx + ny = \(\frac{{13,44}}{{22,4}}\) = 0,6 (3)

Từ (2) và (3), dễ dàng tìm được x = 0,3 ; suy ra y = 0,1.

Thay hai giá trị đó vào (3) tìm được :

0,3n + 0,1m = 0,6

3n + m = 6 \( \Rightarrow n = 2 - \frac{m}{3}\)

Nghiệm nguyên thu được là m = 3, n = 1

CH4 chiếm 75,0% thể tích A và C3H6 chiếm 25,0%.

Cách 2.

Khối lượng trung bình của 1 mol A :

\({\overline M _A} = \frac{9}{{0,4}}\) = 22,5(g/mol)

Trong hỗn hợp A phải có chất có M < 22,5 ; chất đó chỉ có thể là CH4.

Sau đó giải hệ 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = 0,4\\
16{\rm{x}} + 14my = 9\\
x + my = 0,6
\end{array} \right.\)

tìm được m = 3 ; x = 0,3 ; y = 0,1.



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay