Bài tập 7.10 trang 51 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 7.10 trang 51 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


7.10. Cho 23 kg toluen tác dụng với hỗn hợp gồm 88 kg axit nitric 66% và 74 kg axit suníuric 96%. Giả sử toluen được chuyển hoàn toàn thành trinitrotoluen và sản phẩm này được tách hết khỏi hỗn hợp axit còn dư. Tính :

1. Khối lượng trinitrotuluen thu được.

2. Khối lượng hỗn hợp axit còn dư và nồng độ phần trãm của từng axit trong hỗn hợp đó.

 

Hướng dẫn trả lời:

 + \(3HN{O_3}\)  + \(3{H_2}O\)

1. Số mol TNT = số mol toluen = \(\frac{{{{23.10}^3}}}{{92}}\) = 250 (mol).

Khối lượng TNT = \(\frac{{250.227}}{{{{10}^3}}} = {5675.10^{ - 2}}\) (kg).

2. Khối lượng hỗn hợp axit còn lại sau phản ứng :

23 + 88 + 74 - \({5675.10^{ - 2}}\) = \({12825.10^{ - 2}}\) (kg)

Khối lương \(HN{O_3}\) trong đó : \(\frac{{88.66}}{{100}} - {3.25.10^{ - 2}}.63 = {1083.10^{ - 2}}\) (kg).

C% của \(HN{O_3}\) là : \(\frac{{{{1083.10}^{ - 2}}}}{{{{12825.10}^{ - 2}}}}\). 100% = 8,4%.

Khối lương \({H_2}S{O_4}\) là : \(\frac{{74.96}}{{100}}\) = 71 (kg).

C% của \({H_2}S{O_4}\) là : \(\frac{{71}}{{{{12825.10}^{ - 2}}}}.100\%  = 55,4\% .\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay