Bài tập 7.16 trang 52 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 7.16. Chất A là một đồng đẳng của ben... DeHocTot.com

Bài tập 7.16 trang 52 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


7.16. Chất A là một đồng đẳng của benzen. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,5 g chất A, người ta thu được 2,52 lít khí \(C{O_2}\ ( ở đktc ).

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Viết các công thức cấu tạo có thể có của A kèm theo tên tương ứng.

3. Khi A tác dụng với \(B{{\rm{r}}_2}\) có chất xúc tác Fe và nhiệt độ thì một nguyên tử H đính với vòng benzen bị thay thế bởi Br, tạo ra dẫn xuất monobrom duy nhất. Xác định công thức cấu tạo đúng của A.

Hướng dẫn trả lời:

1. \({C_n}{H_{2n - 6}} + \frac{{3n - 3}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n - 3){H_2}O\)

Cứ ( 14n - 6) g A tạo ra n mol C02

Cứ 1,50 g A tạo ra \(\frac{{2,52}}{{22,4}}\) = 0,1125 (mol) C02

\(\frac{{14n - 6}}{{1,5}} = \frac{n}{{0,1125}} \Rightarrow n = 9\)

Công thức phân tử của A là C9H12

2. Các công thức cấu tạo

( 1,2,3-trimetylbenzen ) ( 1,2,4-trimetylbenzen ) ( 1,3,5-trimetylbenzen ) ( 1-etyl-2-metylbenzen ) ( 1-etyl-3-metylbenzen ) ( 1-etyl-4-metylbenzen ) ( propylbenzen ) ( isopropylbenzen )

3. 

 Chất A                                                                 Sản phẩm thế duy nhất

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay