Bài tập 7.17 trang 52 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 7.17. Hỗn hợp M chứa benzen và xiclohexen. ... DeHocTot.com

Bài tập 7.17 trang 52 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


7.17. Hỗn hợp M chứa benzen và xiclohexen. Hỗn hợp M có thể làm mất màu tối đa 75,0 g dung dịch brom 3,2%. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M và hấp thụ tất cả sản phẩm cháy vào dung dịch \(Ca{(OH)_2}\) (lấy dư) thì thu được 21 g kết tủa. Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.

Hướng dẫn trả lời:

Benzen không cộng hợp với brom trong nước brom.

Xiclohexen có phản ứng :

 + \(B{{\rm{r}}_2} \to \) 

Số mol xiclohexen = số mol Br2 = \(\frac{{75.3,2}}{{100.160}}\) = 0,015 (mol).

Đặt số mol benzen trong hỗn hợp M là x.

2C6H6 + 1502 \( \to \) 12C02 + 6H20

x mol                        6x mol

2C6H10 + 1702 \( \to \) 12C02 + 10H20

015 mol                   0,09 mol

C02 + Ca(OH)2 \( \to \) CaC03\( \downarrow \) + H20

6x + 0,09 = \(\frac{{21}}{{100}}\) = 0,210 \( \Rightarrow \) x = 0,02

Khối lượng hỗn hợp M là : 0,02.78 + 0,015.82 = 2,79 (g).

% về khối lượng của C6H6 là : \(\frac{{0,02.78}}{{2,79}}\). 100% = 55,9%.

\( \Rightarrow \) C6H10 chiếm 44,1% khối lượng hỗn hợp M.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay