Bài tập 7.8 trang 50 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 7.8. Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A,... DeHocTot.com

Bài tập 7.8 trang 50 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


7.8. Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A, thu được khí C02 và hơi nước theo tỉ lệ 77 : 18 về khối lượng. Nếu làm bay hơi hết 5,06 gam A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 1,76 g 02 ở cùng nhiệt độ và áp suất.

1. Xác định công thức phân tử của chất A.

2. Chất A không tác dụng với nước brom nhưng tác dụng được với dung dịch KMn04 khi đun nóng. Viết công thức cấu tạo và tên chất A.

Hướng dẫn trả lời:

1. \({C_x}{H_y} + (x + \frac{y}{4}){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\)

Theo đầu bài ta có : \(\frac{{44{\rm{x}}}}{{9y}} = \frac{{77}}{{18}}\)

 \({M_A} = \frac{{32.5,06}}{{1,76}}\) = 92 (g/mol) tức là 12x + y = 92,0 \( \Rightarrow \) x = 7 ; y = 8

Công thức phân tử chất A là \({C_7}{H_8}\).

2.  metylbenzen (toluen)

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay