Bài tập 7.9 trang 51 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 7.9. Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai h... DeHocTot.com

Bài tập 7.9 trang 51 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


7.9. Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 2,62 g M, thu được 8,8 g C02. Nếu làm bay hơi hết 6,55 gam M thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 2,4 g khí oxi ở cùng điều kiện.

Xác định công thức phân tử và phần trăm (về khối lượng) của từng chất trong hỗn hợp M.

Hướng dẫn trả lời:

Số mol 2 chất trong 6,55 g M là : \(\frac{{2,4}}{{32}}\) = 0,075 (mol).

Số mol 2 chất trong 2,62 g M là : \(\frac{{0,075.2,62}}{{6,55}}\) = 0,03 (mol).

Giả sử trong 2,62 g M có a mol CxHy và b mol Cx+1 Hy+2

\(\left\{ \begin{array}{l}
a + b = 0,03(1)\\
(12{\rm{x}} + y)a + (12{\rm{x}} + y + 14)b = 2,62(2)
\end{array} \right.\)

\({C_x}{H_y} + (x + \frac{y}{4}){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\)

a mol                                    xa mol

\({C_{x + 1}}{H_{y + 2}} + (x + \frac{y}{4} + 1,5){O_2} \to (x + 1)C{O_2} + \frac{{y + 2}}{2}{H_2}O\)

b mol                                                          (x + 1)b mol

\(xa + (x + 1)b = \frac{{8,8}}{{44}} = 0,2(3)\)

Từ (3), ta có x(a + b) + b = 0,2

                                    b = 0,2 - 0,03x

Vì 0 < b < 0,03 nên 0 < 0,2 - 0,03x < 0,03.

\( \Rightarrow \) 5,67 < x < 6,67 \( \Rightarrow \) x = 6                                         .

b = 0,2 - 0,03.6 = 0,02; a = 0,03 - 0,02 = 0,01

Thay giá trị của a và b vào (2), tìm được y = 6.

Khối lương C6H6 chiếm \(\frac{{0,01.78}}{{2,62}}\). 100% = 29,8%.

Khối lương C7H8 chiếm 100 - 29,8% = 70,2%.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay