Bài tập 8.16 trang 60 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 8.16 trang 60 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.16. Hỗn hợp M chứa hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hoàn toàn 35,6 g hỗn hợp M cần dùng vừa hết 63,84 lít 02 (đktc).

Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp M.

Hướng dẫn trả lời:

Cách 1.

Giả sử trong 35,6 g hỗn hợp M có X mol CnH2n+1OH và y mol Cn+1H2n+3OH :

(14n + 18)x + (14n + 32)y = 35,6 (1)

\({C_n}{H_{2n + 1}}OH + \frac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

x mol                     \(\frac{{3n}}{2}\)x mol

\({C_{n + 1}}{H_{2n + 3}}OH + \frac{{3n + 3}}{2}{O_2} \to (n + 1)C{O_2} + (n + 2){H_2}O\)

y mol                         \(\frac{{3n + 3}}{2}\)y mol

SỐ mol 02

\(\begin{array}{l}
\frac{{3n{\rm{x}} + (3n + 3)y}}{2} = \frac{{63,84}}{{22,4}} = 2,85(mol)\\
\Rightarrow 3n{\rm{x}} + (3n + 3)y = 5,7\\
n{\rm{x}} + (n + 1)y = 1,9(2)
\end{array}\)

Nhân (2) với 14 : 14nx + (14n + 14)y = 26,6 (2')

Lấy (1) - (2') ta được 18x + 18y = 9

\( \Rightarrow \) x + y = 0,5

Từ (2) : n (x + y) + y = 1,9 \( \Rightarrow \) y = 1,9 - 0,5n

0 < y < 0,5 \( \Rightarrow \) 0 < 1,9 - 0,5n < 0,5 \( \Rightarrow \) 2,8 < n < 3,8

\( \Rightarrow \) n = 3 \( \Rightarrow \) y = 1,9 - 1,5 = 0,4 \( \Rightarrow \) x = 0,5 - 0,4 = 0,1.

%m (C3H7OH hay C3HsO): \(\frac{{0,1.60}}{{35,6}}\). 100%= 16,85%.

%m (C4H9OH hay C4H10O): 100% - 16,85% = 83,15%.

Cách 2 Đặt công thức của 2 ancol là \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}OH\)

\({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}OH + \frac{{3\overline n }}{2}{O_2} \to \overline n C{O_2} + (\overline n  + 1){H_2}O\)

Theo phương trình : (14\({\overline n }\) + 18) g ancol tác dụng với \(\frac{{3\overline n }}{2}\) mol 02

Theo đầu bài : 35,6 g ancol tác dụng với 2,850 mol 02

\(\frac{{14\overline n  + 18}}{{35,6}} = \frac{{3\overline n }}{{2.2,85}} \Rightarrow \overline n  = 3,8\)

\( \Rightarrow \) Hai ancol là \({C_3}{H_7}OH\) (x mol) và \({C_4}{H_9}OH\) (y mol)

\(\left\{ \begin{array}{l}
60{\rm{x}} + 74y = 35,6\\
\frac{{3{\rm{x}} + 4y}}{{x + y}} = 3,8
\end{array} \right. \Rightarrow x = 0,1;y = 0,4\)

Từ đó tính được phần trăm khối lượng từng chất (như ở trên).

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay