Bài tập 8.17 trang 60 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 8.17. Hỗn hợp A chứa 2 ancol no, đơn chứ... DeHocTot.com

Bài tập 8.17 trang 60 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.17. Hỗn hợp A chứa 2 ancol no, đơn chức, mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cần dùng vừa hết 3,36 lít 02 (đktc). Trong sản phẩm cháy, khối lượng C02 nhiều hơn khối lượng H20 là 1,88 g.

1. Xác định khối lượng hỗn hợp A.

2. Xác định công thức phân tử và phần trăm khối lượng của từng chất trong A nếu biết thêm rằng hai ancol đó khác nhau 2 nguyên tử cacbon.

Hướng dẫn trả lời:

Cách 1.

1. Hỗn hợp A gồm X mol CnH2n+1OH và y mol CmH2m+1OH.

Khối lượng hỗn hợp A là :

(14n + 18)x + (14m + 18)y = 14 (nx + my) + 18(x + y)

\({C_n}{H_{2n + 1}}OH + \frac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

x mol                    \(\frac{{3n}}{2}\)x mol       nx mol      (n + 1)x mol 

\({C_m}{H_{2m + 1}}OH + \frac{{3m}}{2}{O_2} \to mC{O_2} + (m + 1){H_2}O\)

y mol                     \(\frac{{3n}}{2}\)y mol        my mol      (m + 1)y mol

Số mol 02 : \(\frac{3}{2}(n{\rm{x}} + my) = \frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15(mol) \Rightarrow n{\rm{x}} + my = 0,1(1)\)

Hiộu khối lượng của C02 và của H20 :

44(nx + my) - 18[(n + 1)x + (m + 1)y] = 1,88

26(nx + my) - 18(x + y) = 1,88 (2)

Từ (1) và (2), tìm được : x + y = 0,04.

Khối lượng hỗn hợp A là : 14.0,1 + 18.0,04 = 2,12 (g).

2. Vì m = n + 2 ; ta có : nx + (n + 2)y = 0,1

\( \Rightarrow \) n(x + y) + 2y = 0,1 \( \to \) y = 0,05 - 0,02n

0 < y < 0,04 \( \Rightarrow \) 0,5 < n < 2,5

Nếu n=1, hai ancoỉ là CH3OH và \({C_3}{H_7}OH\) 

\( \Rightarrow \) y = 0,03 và x = 0,01

\( \Rightarrow \) CH3OH chiếm 15,1% ; C3H7OH chiếm 84,9% khối lượng hỗn hợp A.

Nếu n=2, hai ancol là C2H5OH và \({C_4}{H_9}OH\) 

\( \Rightarrow \) y = 0,01 và x = 0,03

\( \Rightarrow \) C2H5OH chiếm 65,1%, \({C_4}{H_9}OH\) chiếm 84,9% khối lượng hỗn hợp A.

Cách 2.

1. Công thức chung của hai ancol là \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}OH\) và tổng số mol của chúng là a. Khối lượng hỗn hợp : (14\(\overline n \) + 18)a.

\({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}OH + \frac{{3\overline n }}{2}{O_2} \to \overline n C{O_2} + (\overline n  + 1){H_2}O\)

a mol                    \(\frac{{3\overline n }}{2}\)a mol     \({\overline n }\)a mol     \((\overline n  + 1)\)a mol

\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\frac{{3\overline n }}{2}a = 0,15\\
44\overline n a - 18(\overline n + 1)a = 1,88
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\overline n = 2,5\\
a = 0,04
\end{array} \right.\)

Khối lượng hỗn hợp : (14.2,5 + 18).0,04 = 2,12 (g)

2. n < 2,5 < n + 2 \( \Rightarrow \) 0,5 < n < 2,50 

Phần cuối giống như ở cách giải 1.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay