Bài tập 8.18 trang 60 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 8.18. Hỗn hợp A chứa glixerol và một anco... DeHocTot.com

Bài tập 8.18 trang 60 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.18. Hỗn hợp A chứa glixerol và một ancol đơn chức. Cho 20,3 g A tác dụng với natri (lấy dư) thu được 5,04 lít H2 (đktc). Mặt khác 8,12 g A hoà tan vừa hết 1,96 g Cu(OH)2.

Xác định công thức phân tử, các công thức cấu tạo có thể có, tên và phần trăm về khối lượng của ancol đơn chức trong hỗn hợp A.

Hướng dẫn trả lời:

Khi 8,12 g A tác dụng với Cu(OH)2 chỉ có 1 phản ứng hoá học :

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 \( \to \) [C3H5(0H)20]2 Cu + 2H20

                                                 đồng(II) glixerat

Số mol glixerol trong 8,12 g A = 2.số mol Cu(OH)2

                                              = 2.\(\frac{{1,96}}{{98}}\) =0,04 (mol).

Số mol glixerol trong 20,3 g A là : \(\frac{{0,04.20,3}}{{8,12}} = 0,1(mol)\).

Khối lượng glixerol trong 20,3 g A là : 0,1.92 = 9,2 (g).

Khối lượng R-OH trong 20,3 g A là : 20,3 - 9,2 = 11,1 (g).

Khi 20,3 g A tác dụng với Na có 2 phản ứng hoá học

2C3H5(OH)3 + 6Na \( \to \) 2C3H5(ONa)3 + 3H2\( \uparrow \)

0,1 mol                                                        0,15mol

2R-OH + 2Na \( \to \) 2R-ONa + H2\( \uparrow \)

x mol                                         0,5x mol

Số mol H= \(0,15 + 0,5{\rm{x}} = \frac{{5,04}}{{22,4}} = 0,225(mol) \Rightarrow x = 0,15\).

Khối lượng 1 mol R-OH : \(\frac{{11,1}}{{0,15}} = 74(g)\).

R-OH = 74 \( \Rightarrow \) R = 74 - 17 = 57 ; R là \( - {C_4}{H_9}\)

CTPT : \({C_4}{H_{10}}O\)

Các CTCT và tên :

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_2} - OH\) ( butan-1-ol )

 ( butan-2-ol )

 ( 2-metylpropan-1-ol )

 ( 2-metylpropan-2-ol )de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay