Bài tập 8.26 trang 61 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 8.26. Hỗn hợp M gồm ancol metylic, ancol e... DeHocTot.com

Bài tập 8.26 trang 61 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.26. Hỗn hợp M gồm ancol metylic, ancol etylic và phenol. Cho 14,45 g M tác dụng với Na (lấy dư), thu được 2,806 lít H2 (ở 27 °C và 750 mm Hg). Mặt khác 11,56 g M tác dụng vừa hết với 80 ml dung dịch NaOH 1M. Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.

Hướng dẫn trả lời:

Khi 11,56 g M tác dụng với dung dịch NaOH :

\({C_6}{H_5}OH + NaOH \to {C_6}{H_5}ON{\rm{a}} + {H_2}O\)

Số mol C6H5OH trong 11,56 g M = số mol NaOH = \(\frac{{1.80}}{{1000}} = 0,08(mol)\)

Số mol C6H5OH trong 14,45 g M = \(\frac{{0,08.14,45}}{{11,45}} = 0,1(mol)\)

Khi 14,45g M tác dụng với Na :

2C6H5OH + 2Na \( \to \) 2C6H5ONa + H2

0,1 mol                            0,05 mol

2CH3OH + 2Na \( \to \) 2CH3ONa + H2

x mol                             0,5x mol

2C2H5OH + 2Na \( \to \) 2C2H5ONa + H2

y mol                                0,5y mol

Đổi thể tích H2 về đktc :

\({V_o} = \frac{{pV}}{T}.\frac{{{T_o}}}{{{p_o}}} = \frac{{750.2,806}}{{273 + 27}}.\frac{{273}}{{760}} = 2,52(l)\)

Số mol H2

\(\begin{array}{l}
0,05 + 0,5{\rm{x}} + 0,5y = \frac{{2,52}}{{22,4}}(mol)\\
\Rightarrow x + y = 0,125
\end{array}\)

Mặt khác 0,1.94 + 32x + 46y = 14,45

              32x + 46y = 5,05

Từ (1) và (2), tìm được x = 0,05 ; y = 0,075.

Thành phần khối lượng các chất trong hỗn hợp :

C6H5OH chiếm : \(\frac{{0,1.94}}{{14,45}}.100\%  = 65\% \)

\(C{H_3}OH\) chiếm : \(\frac{{0,05.32}}{{14,45}}.100\%  = 11\% \)

C2H5OH chiếm : \(\frac{{0,075.46}}{{14,45}}.100\%  = 24\% \)

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay