Bài tập 8.30 trang 62 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 8.30 trang 62 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.30. Viết phương trình phản ứng hóa học thực hiện các biến hóa dưới đây. Ghi rõ điều kiện của phản ứng (nếu có).

 

Hướng dẫn trả lời:

(1) \(C{H_2} = C{H_2} + Cl\)  \(C{H_3} - C{H_2} - Cl\)

(2) \({C_2}{H_5}Cl + NaOH\)  \(C{H_2} = C{H_2} + NaCl + {H_2}O\)

(3) \({C_2}{H_5}Cl + NaOH\)  \({C_2}{H_5}OH + NaCl\)

(4) \({C_2}{H_5}OH + HCl\)  \({C_2}{H_5}Cl + {H_2}O\)

(5) \(C{H_2} = C{H_2} + {H_2}O\)  \(C{H_3} - C{H_2} - OH\)

(6) \({C_2}{H_5}OH\)  \(C{H_2} = C{H_2} + {H_2}O\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay