Bài tập 8.32 trang 63 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 8.32. Chất A là một ancol no, đơn chức, m... DeHocTot.com

Bài tập 8.32 trang 63 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.32. Chất A là một ancol no, đơn chức, mạch hở. Đun m gam A với H2S04 đặc ở 170°C thu được 17,85 gam anken (hiệu suất 85%). Cũng m gam A khi tác dụng với HBr tạo ra 36,9 gam dẫn xuất brom (hiệu suất 60%).

1. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của ancol A.

2. Tính giá trị m.

Hướng dẫn trả lời:

1. Nếu hiệu suất các phản ứng là 100% thì :

- Khối lượng anken thu được là : \(\frac{{17,85.100}}{{85}}\) = 21(g).

- Khối lương dẫn xuất brom thu đươc là : \(\frac{{36,9.100}}{{60}}\) = 61,5(g)

\({C_n}{H_{2n + 1}}OH\)  \({C_n}{H_{2n}} + {H_2}O\)

x mol                                              x mol

\({C_n}{H_{2n + 1}}OH + HB{\rm{r}} \to {C_n}{H_{2n + 1}}B{\rm{r}} + {H_2}O\)

x mol                                         x mol

14nx = 21 ; (14n + 81)x = 61,5

\( \Rightarrow \) x = 0,5 ; n = 3. 

Ancol A có CTPT C3H8O và có CTCT

CH3 - CH2 - CH2 - OH ( propan-1-ol ) hoặc  ( propan-2-ol )

2. m = 0,5.60 = 30 (g)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay