Bài tập 8.4 trang 57 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 8.4 trang 57 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


8.4. Viết phương trình hoá học thực hiện các biến hoá dưới đây, nêu rõ điều kiện của phản ứng và ghi tên các chất.

\(C{H_4}\)  ?  \({C_2}{H_4}\)  ? \(C{H_2} = CH - Cl\)  PVC

 

Hướng dẫn trả lời:

(1) 2\(C{H_4}\)  + 3\({H_2}\)

      metan                              axetilen

(2)  + \({H_2}\)  \(C{H_2} = C{H_2}\)

                                                                                   eten

(3) \(C{H_2} = C{H_2}\) + \(C{l_2}\) \( \to \) \(Cl - C{H_2} - C{H_2} - Cl\)

                                                         1,2-đicloetan

(4) \(Cl - C{H_2} - C{H_2} - Cl\) + KOH  \(C{H_2} = C{H_2} - Cl + KCl + {H_2}O\)

               vinyl clorua

(5) \(C{H_2} = C{H_2} - Cl\) de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay