Bài tập 9.10 trang 65 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 9.10. Chất A là một anđehit đơn chức. Ch... DeHocTot.com

Bài tập 9.10 trang 65 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.10. Chất A là một anđehit đơn chức. Cho 10,50 g A tham gia hết vào phản ứng tráng bạc. Lượng bạc tạo thành được hoà tan hết vào axit nitric loãng làm thoát ra 3,85 lít khí NO (đo ở 27,3°C và 0,8 atm).

Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên chất A.

Hướng dẫn trả lời:

Đổi thể tích khí NO về đktc :

\({V_o} = \frac{{pV}}{T}.\frac{{{T_o}}}{{{p_o}}} = \frac{{0,8.3,85}}{{300,3}}.\frac{{273}}{1} = 2,8(l)\)

R - CHO + 2AgN03 + 3NH3 + H20 \( \to \) RCOONH4 + 2NH4N03 + 2Ag

3Ag + 4HN03 \( \to \) 3AgN03 + NO + 2H20

Số mol Ag = 3.số mol NO = 3.\(\frac{{2,8}}{{22,4}}\) = \({{{3,75.10}^{ - 1}}}\) (mol).

Số mol RCHO = \(\frac{1}{2}\)Số mol Ag = \(\frac{{{{3,75.10}^{ - 1}}}}{2}\)                .

Khối lượng của 1 mol RCHO = \(\frac{{10,5.2}}{{{{3,75.10}^{ - 1}}}}\) = 56 (g).

RCHO = 56 \( \Rightarrow \) R = 56 - 29 = 27 \( \Rightarrow \) R là -C2H3

CTPT là \({C_3}{H_4}O\).

CTCT là CH2 = CH - CHO (propenal).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay