Bài tập 9.24 trang 68 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - ... DeHocTot.com

Bài tập 9.24 trang 68 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.24. Chất A là một axit cacboxylic đơn chức, dẫn ,xuất của anken. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,9 g A, người ta thấy trong sản phẩm tạo thành, khối lượng C02 lớn hơn khối lượng \({H_2}O\) 1,2 g.

Hãy xác định cồng thức phân tử, công thức cấu tạo của A. Vận dụng cách đọc tên thay thế của các axit, hãy cho biết tên của chất A.

Hướng dẫn trả lời:

\({C_n}{H_{2n - 2}}{O_2} + \frac{{3n - 3}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n - 1){H_2}O\)

Theo phương trình : Nếu đốt (14n + 30) g A, khối lượng C02 nhiều hơn khối lượng H20 (26n + 1,08) g.

Theo đầu bài : Nếu đốt 0,9 g A, khối lượng C02 nhiều hơn khối lượng H20 là 1,2 g.

Vậy \(\frac{{14n + 30}}{{0,9}} = \frac{{26n + 18}}{{1,2}} \Rightarrow n = 3\)

CTPT của axit là C3H4O

CTCT : CH2 = CH - COOH Axit propenoic.

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay