Bài tập 9.25 trang 68 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - 9.25. Dung dịch X có chứa đồng thời hai ... DeHocTot.com

Bài tập 9.25 trang 68 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Hóa học


9.25. Dung dịch X có chứa đồng thời hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.

Lấy 80 ml dung dịch X đem chia làm hai phần như nhau. Trung hoà phần (1) bằng dung dịch NaOH rồi cô cạn thu được 4,26 g hỗn hợp muối khan. Trung hoà phần (2) bằng dung dịch Ba(OH)2 rồi cô cạn, thu được 6,8 g hỗn hợp muối khan.

Hãy xác định công thức phân tử và nồng độ mol của từng axit trong dung dịch X.

Hướng dẫn trả lời:

Đặt công thức chung của 2 axit là \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COOH\)

Phần 1 : 

\({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COOH + NaOH \to {C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COONa + {H_2}O\)

x mol                                                          x mol

(14\(\overline n \) + 68)x = 4,26 (1)

Phần 2 : 

\({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COOH + Ba{(OH)_2} \to \)\({({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COO)_2}Ba + 2{H_2}O\)

x mol                                             \(\frac{x}{2}\) mol

(28\(\overline n \) + 227)\(\frac{x}{2}\) = 6,08 (2)

Từ (1) và (2) tìm được n = 2,75; x = 0,04.

Axit thứ nhất là C2H5COOH (C3H802) có số mol là a mol.

Axit thứ hai là C3H7COOH (C4H802) có số mol là b mol.

\(\left. \begin{array}{l}
a + b = 0,04\\
\frac{{2a + 3b}}{{a + b}} = 2,75
\end{array} \right\}a = 0,01;b = 0,03\)

CM của C2H5COOH là: \(\frac{{0,01}}{{40}}.1000\) = 0,25 (mol/l).

CM của C3H7COOH là: \(\frac{{0,03}}{{40}}.1000\) = 0,75 (mol/l).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay